Określ cel podróży oraz liczbę osób ubezpieczonych

?
?
?
?
?

Określ swoje dodatkowe potrzeby

?

?

Wybierz wariant

NNW ?
Koszty leczenia i assistance ?
OC ?
Koszty leczenia i assistance ?
NNW ?
Ubezpieczenie bagażu ?
OC ?
OC sportowe ?
Sprzęt sportowy ?
Twoja składka
Wybierz wariant
Wyświetl porównanie wariantów w tabeli

Proszę uzupełnić wszystkie dane

Dane ubezpieczającego

?
 
/
 
 
?
 
 

Dane osób ubezpieczonych

?

Ubezpieczający


tel: , email:


tel: , email:

Ubezpieczeni

Oświadczenia

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A (administrator danych) z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51 oraz Inter Partner Assistance Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 68, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy ubezpieczenia.

Oświadczenia dodatkowe


pdf Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie http://www.axa.pl/reklamacje.

Ważne informacje

Po naciśnięciu przycisku „Wykup polisę” wejdziesz na stronę www.dotpay.pl w celu dokonania płatności. Dokonując płatności wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dotpay SA swoich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania niniejszej transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

Uwaga! Ponowna edycja danych wniosku nie będzie możliwa.

Po opłaceniu składki otrzymasz e-mail z polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia w pliku PDF. Polisy nie musisz podpisywać ani odsyłać. Umowę ubezpieczenia uznamy za zawartą w chwili zapłaty składki. W przypadku braku płatności otrzymasz email z informacją, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta.Informujemy, że polisa jest fakturą zgodnie z par.17 pkt.3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zwrotu podatków niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług. W danych ubezpieczającego należy podać niezbędne dane płatnika.

Pamiętaj! Aby skorzystać z pomocy AXA musisz posiadać numer polisy. Wpisz go sobie do komórki lub noś w portfelu.

Życzymy bezpiecznej podróży!

Bezpieczne
płatności